Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Vibrationsisolering spårbunden trafik

Ladda ner broschyren

Vibrationsisolering spårbunden trafik

När boendemiljön kryper närmare infrastrukturen krävs smarta, integrerade kostnadseffektiva lösningar på buller och vibrationer. Med effektiva vibrationsisolerande system kan boendemiljön bli störningsfri när godståget passerar på natten och med smarta lösningar för spårnära bullerskydd kan man göra trafikmiljön mindre stressande och skadlig.

Ljud, oljud och vibrationer

Buller är obehagligt, oönskat och skadligt ljud. Oljud och vibrationer är inte bara en mätbara utan har även subjektiva komponenter. Därför kan man uppleva ljudet från en lekplats som behagligare än ljudet från ett passerande tåg trots att ljudnivåerna kan vara lika höga. Varje lyssnare har en individuell tolerans för olika typer av ljudkällor, men när det gäller buller från järnvägar är den generellt ganska låg. Även om man blir van vid oljud så kan långvarig exponering av buller ha skadliga effekter på kropp och sinne. 

Vi förbättrar miljön på många sätt

Med effektiva vibrationsisolerande system för spårbunden trafik kan vi lösa även de mest komplicerade situationerna med ballastmattor, massa-fjädersystem och elastiska mellanlägg. Det effektivaste sättet att eliminera luftljudet är med system designade för att stänga ute oönskat buller så nära källan som möjligt. 

Vibrationsisolering med massa-fjädersystem

Spårsystem med Gerb stålfjäderelement är det pålitligaste och effektivaste systemet för vibrations- och stomljudsisolering. De gör det möjligt att bygga spårbunden trafik under eller ovanpå bostäder och andra lokaler oavsett om spåret går på mark, broar, viadukter eller i tunnlar. Ett massa-fjädersystem med Gerb garanterar att du får det bästa resultatet. Massa-fjädersystem klarar mycket höga krav på vibrations- och stomljudsisolering på ett kostnadseffektivt sätt. Våra lösningar innebär störningsfrihet så länge spåret är i drift.

Gerbs system ger maximal isolering vid störningskällan med mycket lång livslängd och låga underhållskostnader.

Systemet är flexibelt och inspekterbart och elementen är dessutom utbytbara om någon operativ parameter skulle ändras under systemets livslängd. För att vässa till det ytterligare, så kan Viscodamper® väljas som tillägg för ett maximalt dämpande system. Med stålfjädrar driver man tekniken för massa-fjädersystem mot den yttersta gränsen för vad som är praktiskt genomförbart.

Massa-fjädersystem med Sylomer® och Sylodyn® kan utföras på tre olika sätt. Heltäckande mattor, linje- eller punktlager.

Exempel på genomförda projekt:

 • Spårväg - Chalmerstunneln, Göteborg
 • Spårväg city - Stockholm
 • Söderströmstunneln, Citybanan - Stockholm

Ökad elasticitetger ökad tillgänglighet

Ökad elasticitet i form av USP eller ballastmattor ökar tillgängligheten i spåret och ger bättre förutsättningar för ”non-stop operation”. Resultaten av en mer högkvalitativ spårkonstruktion är mindre stopp och störningar genom att serviceintervall förlängs och material får längre livslängd. 

Vi vet att rätt insatser innebär reducering av dynamiska krafter i ballasten, ökad lastfördelning längs spåret och ökad kontaktyta mellan sliper och ballast. Även för problem som korrugering i kurvor, slitage i växlar och i övergångszoner erhålls
kraftiga förbättringar. Sylomer® egenskapsanpassas för ändamålet så att en optimal lösning väljs med helhetssyn på hela spårkonstruktionens dynamik.

Vibrationsisolering med ballastmattor

För ballastspår ger mattor av Sylomer® och Sylodyn® bästa möjliga vibrationsisolering. Där kraven på stomljudsisolering är lägre, eller där enbart en skyddande effekt söks. Vårt breda program av skyddsmattor innebär en kostnadsoptimal lösning med dokumenterat lång livslängd.

Störningsfrihet kräver hög elasticitet

Järnvägssystem med ballastspår byggs idag för en lång livslängd och hög driftsäkerhet. Allt oftare ställs krav på en högre elasticitet för att klara krav på störningsfrihet mot omgivningen utan att man gör några avkall på spårkvaliteten. Kunskap om påverkan av vatten och frost eller extrema påfrestningar är oerhört viktigt för att möta kraven från järnvägsmyndigheter. Därför har vi löpande skaffat oss erfarenhet och byggt upp dokumentation.

Vi har lång erfarenhet i användandet av ballastmattor för stomljudsisolering och med vår 50-åriga erfarenhet av materialen har vi god kunskap om hur de fungerar.

Exempel på genomförda projekt:

 • Järnväg, Hagastaden – Trafikverket, Stockholm
 • Järnväg, Öresundsbron - Banverket
 • Järnväg, Tröingebergstunneln - Banverket

Vibrationsisolering med Under Sleeper Pads

Där kraven på stomljudsisolering är lägre, eller där enbart en ballastskyddande effekt söks, erbjuder USP (Under Sleeper Pads) av Sylomer® och Sylodyn® bästa möjliga vibrationsisolering till lägsta möjliga kostnad.

USP - ett starkt alternativ till ballastmattor

Under Sleeper Pads är ett kostnadseffektivt alternativ till ballastmattor. Vid åtgärder i befintliga spår och renovering är det ett mycket starkt alternativ eftersom man gräver upp minimalt med spårballast.
USP kan användas ihop med både trä- och betongslipers och monteringsanvisningar finns klart för de flesta produktionsmetoder. Naturligtvis optimeras lösningen genom att trafik, spår och önskade egenskaper styr valet av USP. Därför har vi ett antal olika standardtyper, men också möjligheter att specialanpassa för att täcka in alla behov.

Exempel på genomförda projekt:

 • Järnväg, Citytunneln - Banverket
 • Järnväg, Öresundsförbindelsen - Banverket
 • Tunnelbana, Spårväxlar Norsborgsdepån - SL, Stockholm

Vi erbjuder

 • Teknisk rådgivning och analyser i samband med val av lösning gentemot krav
 • Optimering av lösningen med avseende på pris och prestanda
 • Vibrationstekniskt totalansvar med helhetssyn från projektering till färdigt spår

Kontakta oss

Thomas Wiessner
Thomas Wiessner
Teknisk säljare segment Infrastruktur, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik
Stefan Fransson
Stefan Fransson
Säljchef, Vibrationsteknik