Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Skog, papper och cellulosa

Pappersteknik

  • Smetkök/bestrykning, kemikaliehantering och termovalsar.
  • Glidlister till kedjetransportörer för torrt spån till spånskiveproduktionen.
  • ROBALON®-E i matarskruvar och ROBALON®-RM i kedjelister.
  • Drivrullar av stål i barktrummor kan ersättas med OILON®-rullar.

Membranfiltrering

Membranfiltrering utgör ett viktigt tillverkningssteg i bioraffinaderier och har unika egenskaper för att separera lösta ämnen baserat på molekylstorlek.

Filterteknik

Vi tillhandahåller olika filtertyper; självrensande, backspolande, pås- och patronfilter och separatorer för partikelavskiljning.

Vakuum-/ångkylanläggningar

Flash-kylanläggningar med enkel och robust konstruktion, pålitlig och säker drift, mycket lite slitage p.g.a. avsaknad av rörliga delar, minimalt underhåll, möjlighet till både direkt och indirekt kylning. Vakuumsystem för pappersarkavvattning och filtkonditionering, även för papper, kartong, tissue och massatillverkning.

Ångjetvakuumpumpar

Ångjetvakuumpumpar drivs med produktånga och i hybridsystem kombinerat med mekanisk vakuumpump.

Termokompressorer

Stora Enso Kvarnsveden har installerat termokompressorer på bruket i syfte att minska förbrukningen av färskånga till dubbeldiskraffinörerna.