Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Små eller stora fötter ska inte spela någon roll. Den moderna människan ställer högre krav på sitt boende och vill heller inte störa andra. Det innebär ökat ansvar för oss som skapar boendemiljöer, ett ansvar att använda befintlig erfarenhet och kompetens för att ge våra medmänniskor en god ljudmiljö.

Varför blir inte stegljudsisoleringen bra i träkonstruktioner?

Byggnader med träbjälklag är dynamiskt mycket vekare än betongbjälklag. Heltäckande stegljudsmattor under golvbeläggningen blir i träbjälklag nästan osynliga ljudmässigt. De stegljudsförbättringar som anges för normalt förekommande stegljudsmattor, t.ex. Lw 16 dB, är uppmätta på betongbjälklag enligt standard. För träbjälklag är de däremot inte giltiga. Det finns ingen motsvarande standard och resultaten blir ofta inte mer än 1-2 dB i förbättring.

Byggnader med trästomme kräver många gånger akustisk expertis och för att klara Ljudklass A, B och C enligt SS 25267 används dynamiskt mjuka stegljudsklossar eller lister av Sylomer® och Sylodyn®. Utifrån många års erfarenhet och mätningar i både laboratorie och i fält har vi tagit fram 4 olika standardlösningar för flytande golv i nyproduktion och renovering.

Sylomer® och Sylodyn® har i mer än 20 års tid levererats till projekt för stegljudsförbättring för lägenhetsavskiljande bjälklag i bostäder, musikskolor, teatrar och andra kulturlokaler.

Stegljudsisolering i träbjälklag

Ljudöverföring från en lägenhet till en annan kan ta flera vägar varav stegljudet ofta är dimensionerande. Inte nog med att den inbyggda stegljudsisoleringen skall isolera exciteringen av stegljud, den skall samtidigt vara tillräckligt styv för att ej ge för stora nedfjädringar.

Vi har utvecklat nya tekniker för att nå kraven för stegljudsisolering i träbjälklag. Med 4 olika standardlösningar erhålls en stegljudsisolering värd namnet. Vi menar att normala stegljudsmattor innebär en försumbar förbättring av stegljudet i träbjälklag p.g.a. relativt låg styvhet i bjälklagen. En konstruktiv förändring i bjälklaget måste till. Mjukare stegljudslister eller plattor är en kostnadseffektiv metod som har många fördelar. Metoden är flexibel och innebär god möjlighet att nå kraven utan att använda betong.

Alla hus har olika förutsättningar för att få ett bra stomljudsisolerande golv. Detta gör det i praktiken svårt att ge generella utlovanden och garantier. Våra Akustikgolv baseras på erfarenheter i laboratorium och i fält men för säkerhets skull rekommenderar vi alltid att mätning utförs i ett provrum.

Luftljudsisolering i bjälklag och trumljud

Vid en väl utförd installation enligt våra anvisningar, erhålls ofta en god luftljudsisolering. När stegljudsisoleringen är rätt inbyggd, med ljudseparerad konstruktion, är förutsättningarna rätt för att även luftljudsisoleringen når målen.

På samma sätt blir eventuella trumljudsproblem en icke-fråga för våra lösningar, men däremot viktig i valet av underlägg till parkett och laminatgolv om dessa väljs som golvskikt.

”Träbjälklag måste stegljudsdämpas i konstruktionen”

Miljö

Christian Berner AB strävar efter att skapa goda ljudmiljöer och lika viktigt för att nå detta är att använda miljöriktiga material. Sylomer® och Sylodyn® som för övrigt är livsmedelsgodkända, hittar du i Basta®, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Materialen är återvinningsbara genom en unik process i Getzners produktion i Österrike. Komplett miljödokumentation för produktionen och materialen fås på begäran.

Livslängd

Vi använder bestående material som ej åldras, vilket innebär en funktionsgaranti under lång tid. Livslängden har av Tekniska Universitetet i München uppskattats till minst 100 år vid användning som bärlager i byggnad. Dokumentation kan erhållas på begäran.

Andra krav eller problem med stomljud och vibrationer i hus?

Hög ljudisolering mellan kulturlokaler

I byggnader med krav på mycket hög vibrationsisolering mellan olika rum med känslig verksamhet, t.ex. musiklokaler, studios, skolor, muséer, biografer m.m, använder man normalt rum-i-rum-lösningar. Dessa system designas för systemfrekvenser från 2-3 Hz och uppåt.

Vibrationsisolerande hängare för ljudisolerande bjälklag

Förbättring av ljudisoleringen hos bjälklag mellan olika lokaler kan inte alltid göras som en flytande golvkonstruktion. Istället kan pendlade undertak med vibrationsisolerande Sylomer®- eller stålfjäderhängare användas. Även väggar kan monteras elastiskt avskilt från stommen.

Buller från installationer

Aggregat och maskiner för att styra klimat och luftkvalitet inomhus installeras vanligtvis på vindsbjälklag eller på tak och kan ge lågfrekventa bullerstörningar. Lågfrekvent buller påverkar både koncentrationsförmåga och välbefinnande och är därmed viktigt att isolera. Kundanpassade lösningar med Sylomer®, från punktuppställningar till isolerade fundament, reducerar störningarna tillrelativt låga kostnader.

Hus över eller intill spårbunden trafik

Förtätningen av samhället gör att infrastruktur och bebyggelse närmar sig varandra, vilket innebär ökad risk för stomljudsstörningar från spårbunden trafik. Vi erbjuder system för alla typer av grundläggning med en teknik vi kallar ”Hus på fjädrande bädd”. Vi kan hantera de flesta lastfall och krav på vibrationsisolering. Vår service innefattar allt från tekniska analyser för projektering till anpassade leveranser för snabb installation.

Kontakta oss för teknisk rådgivning

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Christopher Ehnemark
Christopher Ehnemark
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Katarina Belianka
Katarina Belianka
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik