M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Klor- och klordioxidmätare

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel som i lägre koncentrationer används för desinficering av dricksvatten eller förbehandling av matarvatten till ett omvänt osmosreningssystem. Vid högre koncentrationer användes klor för att sanera ledningar, slangar och distributionsrör. Klor kan mätas som fritt klor eller totalklor.

Fritt klor definieras som den koncentration kloröverskott i vatten som kan förekomma i form av tre komponenter beroende på pH-värdet nämligen klorgas (Cl2), hypoklorsyra (HOCl) och/eller hypoklorit-jon (OCl-). De relativa proportionerna bestäms av pH-värde och temperatur.

Fri klormätning påverkas av pH-variationer varför pH-värdet bör hållas stabilt då mätcellens signal påverkas vid pH-variationer. För sådana driftsfall finns utrustning som även mäter pH och kompenserar för klormätcellens signalavvikelse.

Totalklor är summan av fritt och organiskt bundet klor. Totalklormätning är inte lika känslig för pH-variationer som fri klormätning varför totalklor kan mätas inom ett brett pH-intervall (pH 4-12).

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master