M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

pH-mätning

pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning. Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med höga kallas basiska. Lösningar som har pH 7 (vid 25 °C) kallas neutrala. Symbolen p i pH är en operatorbeteckning innebärande att man anger den negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten. pH-skalan infördes av S. P. L. Sørensen 1909.

pH är en av de viktigaste analysparametrar som mäts i vatten, avloppsvatten och inom många processindustrier. I den biologiska reningen av exempelvis avloppsvatten, har den sura eller alkaliska miljön en väsentlig inverkan på aktiviteten hos mikroorganismer. Därför är det viktigt att kontinuerligt övervaka pH i processen.

Precisa och tillförlitliga system för att kontrollera och övervaka pH-värdet är också nödvändigt på exempelvis vattenverk och i en mängd olika industriella processer. Vi erbjuder ett komplett sortiment från ledande tillverkare av online, lab- och fältinstrument för pH-mätning. Läs mer på respektive tillverkares hemsida Knick, Dr. Kuntze och WTW.

Säkerhetsdatablad kan erhållas genom att maila till växeln: infose@christianberner.com

TopContent: Industry (8296)
Default.Master